Mål og visioner

Specialpædagogkorpset er organiseret under Dagtilbud i Aabenraa Kommune og varetager sammen med dagtilbuddene opgaver omkring børn og familier i udsatte positioner. Vores kerneopgave er at lave understøttende indsatser til gavn for barnets trivsel og udvikling

Når vi i Specialpædagogkorpset anvender begrebet inklusion tager vi afsæt i det enkelte barn og barnets ret til indflydelse på egne livs- og læringsbetingelser. Alle børn ligestilles herved – samtidig med at det enkelte barns behov imødekommes. Fokus flyttes fra det enkelte barns evne til at tilpasse sig fællesskabet på, til fællesskabets måde at være fællesskab på. 

Når vi arbejder i dagtilbuddet, indebærer det, at der sættes tiltag i gang i fællesskabet for at skabe nye muligheder og betingelser for barnets deltagelse heri. Opmærksomheden flyttes fra barnet til relationen mellem barn/barn, barn/voksen, barn/fællesskab. Fokus bliver et dynamisk fællesskab som skabes og genskabes af de børn, fagpersoner og forældre, der udgør fællesskabet. For pædagogen i dagtilbuddet betyder dette, at den pædagogiske praksis gøres til genstand for iagttagelse og refleksion og dermed en forholdemåde til egen praksis.

For at omsætte inklusion til den pædagogiske praksis arbejder vi blandt andet med situeret læring, neuropædagogik, sparring og refleksion, børneyoga, pædagogisk mindfulness, Vækstmodellen og meget andet. Vi bestræber os på at være fleksible, således at den enkelte opgave bliver medbestemmende for indsatsen der tilrettelægges for at understøtte barnets trivsel og udvikling.

Kontakt os og hør nærmere.

 

I vores opgaveløsning ønsker vi:

  • At arbejde ud fra det enkelte barns behov og forudsætninger for udvikling og læring, for derigennem at give barnet udviklingsmuligheder i dets aktuelle liv.
  • At fokusere på ressourcer og styrkesider ved barnet, for at fremme barnets udvikling.
  • At efterstræbe, at det pædagogiske arbejde er funderet i en helhedsorienteret kontekst til gavn for børn og familier med behov for en særlig indsats.
  • At anerkende den viden der er - både hos barnet, i familien, dagtilbuddet og i det tværfaglige regi, som en vigtig faktor for samarbejdet.
  • At samarbejde bredt tværfagligt, så indsatsen koordineres og finder sted så tidligt som muligt.